Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1.Preambula:Freemeteo je sajt vremenskih izveštaja.On pruža svojim korisnicima vremenske prognoze i usluge sa njima u vezi, na primer lične prognoze i upozorenja preko e-pošte.Pristup sajtu Freemeteo je trenutno slobodan za sve korisnike.Međutim, Freemeteo zadržava pravo da u budućnosti naplaćuje pristup sajtu i usluge pružane na njemu.U tom slučaju Freemeteo će unapred obavestiti sve registrovane korisnike i dati im priliku da se pretplate na Freemeteo.Ovim se izričito zadržava pravo sajta Freemeteo da u bilo kom trenutku promeni, ispravi ili prekine bilo koji vid ili karakteristiku sajta, uključujući i, ali ne ograničavajući se na sadržaj, sate u kojima je dostupan i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje sajta.

2.Autorska prava:Sajt sadrži materijal zaštićen autorskim pravom, zaštićena imena i druge informacije u vlasništvu, uključujući ali i ne ograničavajući se na tekst, softver, fotografije i grafike.Freemeteo je isključivi vlasnik ovde sadržanog materijala i svih prava intelektualnog vlasništva i drugih vlasničkih prava koja iz toga proističu.Sva prava su ovim izričito zadržana.Stoga, izuzev u slučaju pravljenja rezervne kopije za ličnu upotrebu dela sadržaja sajta, i bez brisanja indikacije njegovog porekla, njegovim korisnicima je zabranjeno da prodaju, kopiraju, ispravljaju, reprodukuju, reizdaju, učitavaju, prenose ili distribuiraju, u bilo kom obliku a koji može biti ceo materijal ili deo materijala sajta Freemeteo, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja od Freemeteo-a.

3.Izjava o odbijanju odgovornosti:

A.Korisnici izričito daju saglasnost da je korišćenje sajta Freemeteo na njihovu sopstvenu inicijativu i stoga snose rizik svog korišćenja ovog sajta.Freemeteo, njegove filijale i pružaoci usluga ne garantuju da će sajt raditi bez prekida, grešaka, niti da će bilo koja greška biti ispravljena.Osim toga, Freemeteo ne daje nikakav oblik garancije za rezultate dobijene korišćenjem sajta, ni za time pružene informacije, naročito u vezi sa tačnošću ili pouzdanošću, kao ni za bilo kakve pružene usluge.

B.Informacije i usluge sajta Freemeteo pružaju se na bazi “viđenog stanja”, bez garancija bilo kakve vrste, bilo izričitih ili impliciranih, uključujući bez ograničenja bilo kakve garancije na naslov, informacije, usluge ili proizvode pružene preko Freemeteo-a i bilo kakve implicirane garancije tržišne isplativosti, odgovaranja za specifičnu svrhu ili nekršenje prava.

C.Informacije sadržane u Freemeteo-u neće biti tumačene od strane korisnika kao savet ili kao podsticaj na sprovođenje ili nesprovođenje nekog dela. Freemeteo ne može biti smatran odgovornim za interpretacije koju korisnici daju informacijama sadržanim na ovom sajtu, niti za radnje koje odluče da preduzmu sledeći informacije koje dobiju preko ovog sajta.

D.Freemeteo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu ili povredu nastalu zbog bilo kakvih prekida, grešaka, netačnosti, ispravki ili brisanja od strane servisa. Osim toga, Freemeteo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakav otkaz u sprovođenju ili nesprovođenju, zastoj u radu ili prenosu, zakazivanje komunikacionih linija niti za kompjuterske viruse prenete na servis, a što usledi nakon korisnikovog pristupa sajtu Freemeteo ili nekom drugom sajtu povezanom linkom sa njegovim stranicama, krađu ili uništenje ili neovlašćen pristup njemu, njegovu izmenu, ili korišćenje zapisa bilo na osnovu kršenja ugovora, delikta, nemara ili bilo kakvog drugog pravca delovanja.Ovo ograničavanje odgovornosti proširuje se na i uključuje bilo kakvu štetu nastalu zbog preuzimanja bilo kakvog materijala postavljenog na Freemeteo ili na bilo koji drugi sajt povezan sa njegovim stranicama.

E.Ova izjava o odbijanju odgovornosti primenjiva je na bilo kakve informacije ili usluge pružene korisniku ovog sajta, bilo kroz jednostavan pristup bilo kojim stranicama Freemeteo-a ili nakon pojedinačnog zahteva (uključujući i ali se ne ograničavajući na lične prognoze i upozorenja e-poštom)

4.Upozorenja e-poštom:Pretplatom na uslugu Freemeteo upozorenja e-poštom, korisnici daju saglasnost da žele da usluga upozorenja e-poštom počne u roku od sedam (7) dana.Informacije, proizvodi i usluge se pružaju “u viđenom stanju” i prema dostupnosti, pa mogu biti pružene sa smanjenom učestalošću ili povremeno obustavljene.Freemeteo izričito zadržava pravo da u bilo kom trenutku suspenduje ili obustavi pretplatu korisnika na upozorenja e-poštom bez daljeg obaveštenja ili objašnjenja.Sva intelektualna prava vlasništva uključujući i autorsko pravo, u sadržaju prikazanom na upozorenjimae-poštom, pripadaju Freemeteo-u.Sva prava su ovim zadržana.

5.Oprema:Isključiva je odgovornost korisnika da nabavi i održava svu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovog sajta (npr. telefonske linije, kompjuterski hardver itd.).Međutim, Freemeteo zadržava pravo da promeni opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovog sajta, u bilo kom trenutku i bez daljeg obaveštenja.Sve troškove trećih strana (npr. računi provajdera Internet usluga itd.) za pristup i korišćenje ovog sajta snosiće korisnik.

6.Linkovi ka drugim sajtovima:Freemeteo uključuje i linkove ka drugim veb sajtovima.Freemeteo ne sprovodi niti je u poziciji da sprovodi bilo kakav oblik kontrole nad dostupnošću, sadržajem, politikom zaštite ličnih podataka, mogućim kršenjima zakona o autorskim pravima, i kvalitetom i kvantitetom informacija i usluga pruženih tim drugim sajtovima.Korisnici se moraju obratiti tim drugim sajtovima u slučaju bilo kakvih problema koji mogu nastati tokom njihove posete ili korišćenja tih sajtova.Freemeteo ni na koji način ne podržava niti je odgovoran za sadržaj na tim drugim sajtovima.

7.Oglasi:Freemeteo postavlja oglasni materijal i često sadrži linkove ka početnim stranicama oglašivača.Freemeteo ne sprovodi niti je u poziciji da sprovodi bilo kakav oblik kontrole nad sadržajem tih oglasa, banera ili iskačućih oglasa, politikom zaštite ličnih podataka, ili mogućim kršenjima zakona o autorskim pravima.Korisnici se moraju obratiti direktno oglašivačima u slučaju bilo kakvih problema koji mogu nastati tokom njihove posete ili korišćenja njihovih sajtova.Freemeteo ni na koji način ne podržava niti je odgovoran za sadržaj oglasa postavljenih na sajtu, kao ni za sadržaj sajta oglašivača.Osim toga, Freemeteo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu komunikaciju korisnika sa trećim stranama – pružaocima usluga koji se oglašavaju preko sajta Freemeteo ili su sa njim povezani linkom, niti za bilo kakav komercijalni dogovor koji može proisteći iz ove komunikacije.

8.Sadržaj trećih strana:Freemeteo može postaviti informacije, podatke, tekstove ili grafike koje su poslali korisnici.Ovaj materijal, bilo da je postavljen javno ili poslat privatno, ostaje isključiva odgovornost svog vlasnika.Fremeteo ne može biti odgovoran za bilo kakvu grešku i/ili izostavljanje koje ovaj materijal može da sadrži, niti za bilo kakvu štetu koju korisnik može da pretrpi zbog korišćenja ovog materijala.Freemeteo ne može biti odgovoran za to, i korisnici pristaju da ne postavljaju bilo kakav opscen, vulgaran, nepristojan, uvredljiv materijal, niti bilo kakav materijal koji kleveće, uvredljiv, koji ugrožava prava objavljivanja, krši zakon o autorskim pravima, ili je štetan na neki drugi način.Uz to, Freemeteo ne može biti odgovoran za bilo kakav materijal, postavljen ili prenet od strane korisnika, koji podstiče ponašanje koje bi predstavljalo krivično delo, koji pokreće građansku odgovornost ili na drugi način krši bilo koji zakon.Korisnici ovog sajta razumeju i potvrđuju međunarodnu prirodu Interneta i stoga pristaju da poštuju i pridržavaju se lokalnih pravnih propisa za svaku zemlju.

9.Nadzor:Freemeteo ima pravo da po svom nahođenju odbije da postavi ili ukloni bilo kakav materijal koji mu je predat ili postavljen na sajtu.Freemeteo će imati pravo da ukloni bilo kakav materijal za koji Freemeteo, po svom sopstvenom nahođenju, smatra da krši ovde navedene uslove ili je na drugi način neugodan.

10.Odšteta:Korisnici pristaju da brane, obeštete i ne smatraju odgovornim Freemeteo i njegovog vlasnika, zaposlene, filijale ili agente protiv bilo kakvih i svih tvrdnji, postupaka, zahteva, šteta, troškova, odgovornosti, gubitaka i troškova (uključujući i troškove advokata) koji proističu iz njihovog korišćenja ovog sajta.

11.Zaštita podataka:Postoje određeni slučajevi u kojima se od korisnika, radi njegovih sopstvenih potreba, može tražiti da dâ privatne podatke.Ove podatke koristi Freemeteo i neće ih predati trećim stranama.Za više detalja o korišćenju i obradi ovih podataka vidite našu Izjavu o privatnosti.

12.Promena uslova:Freemeteo ima pravo da u bilo kom trenutku promeni ili modifikuje uslove primenjive na korišćenje ovog sajta, u celini ili delimično, sa ili bez prethodnog obaveštenja.Smatraće sa da korišćenje sajta nakon ove izmene ili modifikacije u uslovima korišćenja čini prihvatanje tih izmena od strane korisnika.

13.Razno:Ovi uslovi korišćenja čine celinu sporazuma između strana u vezi sa korišćenjem sajta Freemeteo i zamenjuju sve prethodne pismene i usmene sporazume u vezi sa tim predmetom.Nikakva izjava o odricanju od neispunjenja bilo koje strane ovim se neće smatrati za odricanje od bilo kakvog presedana ili sledstvenog neispunjenja.Naslovi odeljaka ubačeni su samo radi praktičnosti i ne utiču na interpretaciju ovih Uslova korišćenja.

14.Razdvojivost:Ako neka odredba ovog Sporazuma postane nelegalna, nevažeća ili nesprovodiva u bilo kojoj jurisdikciji, to neće uticati na legalnost, važenje ili sprovodivost bilo koje i svih drugih odredbi Sporazuma u toj jurisdikciji.

15.Jezik:Jezik ovog Sporazuma je engleski.U slučaju konflikta između engleskog teksta i bilo kog njegovog prevoda, engleska verzija će imati prioritet.

16.Primenjivi zakoni - jurisdikcija:Ovi uslovi korišćenja rukovodiće se i tumačiti u skladu i sa grčkim i sa evropskim zakonima, i biće podložni isključivoj jurisdikciji Suda u Atini, Grčka.